Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Częstochowie - Doradztwo zawodowe
wtorek, 30 maja 2023r.
Nawigacja
Przekaż 1%
Przekaż 1% swojego podatku


KRS 0000044175
Wybieram szkołę
Owoce w szkolewww.owocewszkole.org
Mleko w szkolewww.mlekowszkole.pl
Elektrośmiecihttp://elektrosmieci.pl
Zespół PP-P nr 3http://zppp.ids.czest.pl
BIP
Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1. Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.  do godz.15.00

 

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ew. kopie).
Termin ten dotyczy również możliwości złożenia nowego wniosku.

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz.15.00

 

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

20 lipca 2022 r.

 

Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
(technikum, BS I stopnia) skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze danej szkoły:

od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

 

Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata / pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i BS I stopnia) zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

 

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

29 lipca 2022 r.  do godz.14.00

 

Termin uzupełniającej rekrutacji:

składanie wniosków:            od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.


2. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej: www.slaskie.edu.com.pl

DOKUMENTACJA SKŁADANA W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

– wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
(podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego),

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje
o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych
  na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,
 • osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub inne konkursy,
  co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w wybranym zawodzie – w przypadku wyboru przez ucznia technikum
lub i/lub branżowej szkoły I stopnia,

– umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2022 r. – w przypadku wyboru przez ucznia, przyszłego pracownika młodocianego, nauki zawodu,

– orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego oraz pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do takiej szkoły lub oddziału.

Ponadto w szczególnych przypadkach, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej ucznia
  z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
  w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – dotyczy uczniów,
  którzy nie ukończą 15 lat przed 1 stycznia 2023 r. i wybierają kontynuowanie nauki w szkole branżowej I stopnia oraz naukę u pracodawcy
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający
  działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej – dotyczy uczniów z niepełnosprawnością,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dotyczy uczniów,
  którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

KRYTERIA REKRUTACJI

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej – max 100 pkt,

zasada obliczania punktów:
0,35 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu ósmoklasisty
z jęz. polskiego i matematyki,
0,30 punktu za każdy procent uzyskany z języka obcego nowożytnego,

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów
  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– max 72 pkt:
  obligatoryjnie dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego i matematyki, 
  pozostałe dwa przedmioty
  , z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy.

Obowiązująca punktacja za oceny:

– ocena celująca                    18 pkt

– ocena bardzo dobra            17 pkt

– ocena dobra                        14 pkt

– ocena dostateczna              8 pkt

– ocena dopuszczająca          2 pkt

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 28 pkt
 • za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

-                     za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,

-                     za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,

-                     za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-                     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,

-                     jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-                     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,

-                     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

-                     jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,

-                     jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt,

 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a/ międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,

b/ krajowym – przyznaje się 3 pkt,

c/ wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,

d/ powiatowym– przyznaje się 1 pkt,

 • w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt,
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za oceny wyrażone w stopniu:

a/ celującym – przyznaje się po 35 pkt,
b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 30 pkt,
c/ dobrym – przyznaje się po 25 pkt,
d/ dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt,
e/ dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt.


Za ocenę z języka obcego nowożytnego przyznaje się:

30 pkt za ocenę celującą,
25 pkt za ocenę bardzo dobrą,
20 pkt za ocenę dobrą,
10 pkt za ocenę dostateczną,
5 pkt za ocenę dopuszczającą.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego w drugim etapie, pierwszeństwo mają:

1/ uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej,

2/ następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje:

-wielodzietność rodziny kandydata;
-niepełnosprawność kandydata;
-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
-objęcie kandydata pieczą zastępczą.


3. Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2022/2023) - https://www.womczest.edu.pl/wybieram-szkole/


4. Adres strony rekrutacji elektronicznej - slaskie.edu.com.pl


5. Kalkulator punktów - https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/


6. Linki do szkół ponadpodstawowych z rejonu Częstochowy - https://zppp.ids.czest.pl/ciz/bank-informacji/publiczne-szkoly-ponadpodstawowe-z-terenu-miasta-czestochowy/

 

7. Limity punktowe do poszczególnych szkół w 2021 r.

Limity punktowe


Dyrekcja szkoły

Dyrektor

mgr Janina Grewenda
Wicedyrektor

mgr Aleksandra Osicka
Adres szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Łukasińskiego 24
42-200 Częstochowa

Kontakt

Sekretariat Szkoła Podstawowa

mgr Agnieszka Borek-Radwańska

tel./fax 34-314-20-86

e-mail podspsk@gazeta.pl

e-mail czestochowa-lukasinskiego@spsk.info.pl

Wiarygodna Szkoła 2016


Znaki które nosisz


Zachowaj równowagę


Piramida zdrowego żywienia

313,481 unikalnych wizyt